Cổ tích của người Thái

Thịt cuốc rau răm người Thái không ăn.
Trong truyện cổ tích, người Thái lí giải chuyện họ không ăn thịt chim cuốc vì một lần bị giặc đuổi giết, họ náu mình sau bụi rau dăm. Bon giặc đến thì chim cuốc vụt bay lên. Thấy chim bay lên, lũ giặc cho rằng chỗ ấy không có người, nên không lục soát nữa, và họ thoát chết. Cho nên rau dăm và chim cuốc, với người Thái luôn là ân nhân. Bây giờ thiên hạ ăn cả sâu bọ và mọi loại côn trùng thì người Thái vẫn không ăn thịt cuốc và rau dăm, và càng không có chuyện đem thịt cuốc nấu với rau dăm, vì không thể quên ân nghĩa…

Trong chúng ta, nhiều người không nhớ chuyện cổ tích ấy, nên đã đem thịt cuốc nấu với rau dăm, ăn khen ngon.
Vậy có bao nhiêu người ăn thịt cuốc nấu với rau dăm?.

Trong mọi thứ tội, tội vong ơn này cũng nằm trong hàng trọng tội
9/10/2009